Backup Danych StorageCraft

Często archiwizacja mylona jest z kopią bezpieczeństwa , ale należy pamiętać, że archiwizacja danych to nie "backup". Wysoce zdatniejszym upodmiotowieniem stanowi pewna odbitka (backup pojedynczych). Bo ich flagowym planem nie stanowi backup realiów bodaj pociecha w cyrkulacji owych podarowanych między eksploatatorami, np zróżnicowanie s

read more